Đang xử lý.....

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2024

Thực hiện giờ làm việc của Trường

Công văn V/v đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2024

Mời viết bài Hội thảo QT "Dấu ấn Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ" do Khoa Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQG H...

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường ĐHSP năm 2024

Mời viết bài Hội thảo QT "Giáo dục đại học 5.0: đổi mới và thích ứng vì tương lai do Khoa Pháp Ngữ, ...

Thư mời viết bài Diễn đàn quốc tế Franconomics-2024: "Năng lượng tái tạo: Kịch bản cho tương lai xan...

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - TNUE-2023-06

Công văn Về việc xin ý kiến quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng - Tháng 03/2024

Tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2024

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Trường ĐHSP - ĐHTN

Ban hành Quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên tốt nghiệp đại học và cách ...

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số: B2022-TNA-43

Công văn Về việc hướng dẫn đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2025

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024