Đang xử lý.....

Quyết toán thuế TNCN năm 2022, thay đổi thông tin người nộp thuế và bổ sung thông tin người phụ thuộ...

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - Mã số: TNUE-2022-01

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công văn Về việc xin ý kiến quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng - Tháng 02/2023

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - Mã số: CS.2021.19

Ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người học với Lãnh đạo Nhà trường

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Thông báo Lấy ý kiến đối với ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 16 - Năm 2023

Thông báo Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2023

Danh sách ứng viên được đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm

Tổ chức chương trình cho lưu học sinh ở nhà dân (Homstay) năm 2023

Danh mục các sản phẩm KHCN, Sở hữu trí tuệ từ năm 2017-2022

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số: B2020-TNA-12

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số đề tài: B2020-TNA-07