Đang xử lý.....

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi 

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Sứ mạng

Khoa Giáo dục Mầm non là cơ sở hàng đầu về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực giáo dục mầm non phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030, Khoa Giáo dục Mầm non trở thành cơ sở hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục bậc mầm non; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngang tầm với các trường đại học sư phạm của khu vực Đông Nam Á; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ thích ứng quá trình phát triển của giáo dục mầm non trong bối cảnh thay đổi của giáo dục Việt Nam và Đông Nam Á.

3. Mục tiêu

Mục tiêu của Khoa Giáo dục Mầm non giai đoạn 2017-2022 là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao, thực hiện các nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phục vụ sự nghiệp đổi mới giáo dục mầm non. Người học sau khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có năng lực tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết những yêu cầu của lý luận, thực tiễn giáo dục mầm non đặt ra; tự thích ứng để học tập suốt đời; có năng lực ngoại ngữ, tin học đủ đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập quốc tế về lĩnh vực giáo dục mầm non.

4. Giá trị cốt lõi

“Đoàn kết, Sáng tạo, Thích ứng, Hội nhập, Phát triển