Đang xử lý.....

Chi ủy 

 

                                    CHI ỦY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Trần Thị Minh Huế

Bí thư

0387 268 666

huettm@tnue.edu.vn

2

Đinh Đức Hợi

Phó Bí thư

0915 943 456

hoidd@tnue.edu.vn

3

Nguyễn Thị Út Sáu

Chi ủy viên

0922 516 166

sauntu@tnue.edu.vn