Đang xử lý.....

Công đoàn 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023 - 2028

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Thị Út Sáu

Chủ tịch

0922 516 166

sauntu@tnue.edu.vn

2

Nguyễn Thị Hoa

Phó Chủ tịch

0869 117 333

hoant.chir@tnue.edu.vn

3

Nguyễn Thị Mai Hương

Ủy viên

0929 720 888

huongntm@tnue.edu.vn