Đang xử lý.....

Lãnh đạo khoa 

LÃNH ĐẠO KHOA

TRƯỞNG KHOA

Họ và tên : TS. Trần Thị Minh Huế

Email: huettm@tnue.edu.vn; Tel: 0387268666

     Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Khoa theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

     Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; Giáo dục tư tưởng, chính trị; Tổ chức cán bộ; Đào tạo và phát triển chương trình đào tạo hệ đại học và sau đại học; Hoạt động của Hội đồng Khoa và các bộ môn; Đánh giá, thi đua, khen thưởng; Tài chính.

     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Họ và tên: PGS.TS. Đinh Đức Hợi

Email: hoidd@tnue.edu.vn; Tel: 0915943456

     Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác sinh viên, cựu sinh viên; Công tác thực tế, thực tập sư phạm; Công tác cơ sở vật chất; Công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Công tác Công đoàn Khoa.

      Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền của Trưởng Khoa.          

 

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Út Sáu

Email: sauntu@tnue.edu.vn; Tel: 0922516166

    Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học và hợp tác trong giáo dục đào tạo; Công tác bồi dưỡng; Công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác truyền thông, công tác ba công khai.

     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền của Trưởng Khoa.

 BỘ MÔN

 

Họ và tên: Cao Thị Thu Hoài - Trưởng BM Giáo dục khoa học

Email: hoaictt@tnue.edu.vn

Số điện thoại: 0945 849 267, 0363 818 267

 

Họ và tên: Vũ Thị Thủy -  Trưởng BM Nghiệp vụ giáo dục mầm non

Email: thuyvtt.chir@tnue.edu.vn

Số điện thoại: 0987 000 066